Motto: Není zrcadla tak zdrásaného, aby vypulírovat se nedalo,
proto raději začnem stokrát znovu, než se jednou vzdát.
(J.Á.Komenský)
Motto: Lidské štěstí, to je taková šňůrka, na kterou navlékáme
malé korálky, taková malá štěstí, čím jsou drobnější
a čím je jich víc, tím je štěstí větší.
(J.Werich)

Aktuality ... Aktuality ...
Popis, historie školky... Popis,
historie školky ...
Základní filosofie programu... Základní filosofie
programu ...
Základní filosofie programu... Jak to
u nás chodí...
Kroužky... Kroužky ...
Výběrové řízení... Výběrová řízení,
poptávky ...
Virtuální prohlídka... Virtuální
prohlídka ...
Jídelníčky ... Jídelníčky ...
Náš tým... Náš tým ...
Ke staženi... Ke stažení ...
Kontakty... Kontakty ...


Náš tým

DANA CHROUSTOVSKÁ Bc., ředitelka, speciální pedagog

Narodila jsem se v roce 1957 ve Svitavách, jsem vdaná, mám dvě dospělé děti, které vrcholově sportují. Starší dcera vystudovala fakultu architektury a syn stavební fakultu ČVUT.
Moje profesní procházka předškolním školstvím a vzděláváním:
1972 - 1976 SPGŠ v Praze zakončené maturitní zkouškou
1989 PÚP - ukončené studium na logopedickou asistentku, státní zkouška
1998 - 2002 ukončené studium na UK, bakalářský studijní obor - Speciální pedagogika pro mateřské školy
2011 ukončené studium na UK, bakalářský studijní obor - Školský management
od srpna 1976 učitelka v MŠ Slunná, Praha 6
Červenec 1980 nástup na mateřskou dovolenou
Září 1981 nástup do velkoskladu potravin - samostatná účetní
Leden 1983 učitelka mateřské školy - Závodní MŠ Potraviny
Červenec 1986 nástup na mateřskou dovolenou
Srpen 1988 - 1998 návrat do závodní mateřské školy
Červenec 1998 po úspěšném konkurzním řízení na ředitelku mateřské školy, jsem nastoupila do Mateřské školy Libocká, Praha 6, kde pracuji doposud.
2000 - Příprava pedagogů k přechodu MŠ do právní subjektivity
2001 - doposud - odborné semináře SPC - Dítě (děti s dow.syndromem)
2001 - Priority předškolního vzdělávání
2001 - Rámcový vzdělávací program
2002 - Plánování v mateřské škole
2002 - Plánování v mateřské škole a nové metody
2004 - Empatie
2008 - Jak můžeme odstranit grafomotorické obtíže u dětí v Mš a u žáků ZŠ - PaedDr.Heyrovská
2008 - Prevence specifických vývojových poruch učení v předškolním věku - program HYPO - PhDr. Michalová Ph.D.
2008 - Výchova a vzdělávání žáků s poruchou autistického spektra
2008 - Zvládání agrese a autoagrese u dětí s poruchou autistického spektra
2009 - Úrazy dětí a možnost jejich prevencí, FN Motol
2010 - Autoevaluace školy, PAU
2010 - Konference Přednosti a rizika integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole
2011 - Seminář "Láska ve výchově, řád v chování"
2013 - Celostátní konference - Nové metody práce s dětmi
2014 - Konference o výchově a vzdělávání
2014 - Vzdělávací kurz Jak mít v pořádku dokumentaci v souvislosti s legislativou
2015 - Konference činnost MŠ ve světle novely školského zákona
2015 - Konference nutričních terapeutů k implementaci systému dietního stravování
Počítač:
2005 - Projekt I - informační gramotnost - základní uživatelské ICT znalosti a dovednosti
2006 - Tabulkové kalkulátory
Na začátku mého působení v Mateřské škole Libocká, byly v MŠ 2 třídy, celkem se 47 dětmi, postupem času se na základě stabilizace kolektivu a vytvoření podmínek k realizaci vize o integraci dětí s postižením, podařilo se otevřít 2 mikrotřídy. Dnes má školka 4 oddělení a navštěvuje jí 70 dětí.

Eva Šulcová, zástupce ředitelky, učitelka

Narodila jsem se v roce 1966 v Praze, jsem vdaná a mám 4 děti.Nejstarší dcera vystudovala Pedagogickou fakultu v Hradci Králové, syni absolvovali maturitu a nejmladší dcera chodí na základní školu.
Mezi moje záliby patří : hudba, zpěv, divadlo, četba
Moje profesní procházka předškolním školstvím a vzděláváním:
V roce 1985 jsem vystudovala Střední pedagogickou školu v Praze, obor předškolní výchova.
1988 - doplňující maturita -obor vychovatelství
V MŠ Libocká pracuji od roku 1992 jako učitelka, v roce 2002 jsem začala pracovat na postu zástupkyně ředitelky.
Absolvovala jsem akreditované semináře, školení :
2001 - Integrace dětí se zdravotním postižením do mateřské školy, Institut pedagogico- psychologického poradenství ČR:
2002 - Plánování v MŠ
2002 -Plánování v MŠ, nové metody v práci MŠ
2005 -Hudební rok v RVP - podzimní zpívání
2006 - Prevence specifických vývojových poruch učení v předškolním věku - program Hypo
2007 - Hyperaktivní, hypoaktivní a agresivní dítě v MŠ
2008 - Jak můžeme odstranit grafomotorické obtíže u dětí v MŠ a u žáků ZŠ
2009 - Poruchy chování a koncentrace dětí v MŠ
2010 - Autoevaluace školy
2010 - Konference Přednosti a rizika integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole
2011 - Taneční hry s dětmi - country tance
2012 - Předmatematická gramotnost - předmatematické představy v MŠ
2013 - Celostátní konference - Nové metody práce s dětmi
2014 - Konference o výchově a vzdělávání
2014 - Jak mít v pořádku dokumentaci školy školy v souvislosti s legislativou
2015 - Edukační konference "Orff a Komenský jedno jest"
Od roku 2001 pravidelně navštěvuji semináře konané v SPC Dítě

Mgr. Markéta Plachá, speciální pedagog

Narodila jsem se v roce 1972 v Praze.
Jsem vdaná a mám dva syny, starší syn studuje lékařskou fakultu, druhý syn, gymnázium.
Moje zkušenosti v předškolním školství a studia:
V roce 1990 jsem ukončila studium na Střední zdravotnické škole, Povltavská, Praha 8.
2007 jsem vystudovala bakalářský studijní obor - speciální pedagogika na Pedagogické fakultě Technické univerzity v Liberci, kde jsem získala státní zkoušku z logopedie. 2010 jsem dokončila magisterský obor na Univerzitě Karlově v Praze, obor Pedagogika předškolního věku.
V MŠ Libocká pracuji od roku 2003, od září 2010 jen na částečný úvazek, jelikož provozuji svou soukromou speciálně-pedagogickou praxi.
Absolvovala jsem semináře různých preventivních, rozvíjejících a nápravných programů pro předškoláky i školáky - např. MAXÍK, HYPO, KUPREV, KUPOZ, Metoda dobrého startu, Feuersteinova metoda instrumentálního obohacení, Dílčí oslabení výkonu (DOV) apod., mám výcvik ve výuce čtení metodou SFUMATO (splývavé čtení). Uplatňuje metodu zprostředkovaného učení, při své práci využívá rozmanitých didaktických pomůcek, některých je sama autorkou.
Učím se český znakový jazyk, v roce 2011 jsem úspěšně ukončila 5.semestr a dosáhla úrovně "pokročilá".
2004 - Program vzdělávání učitelek MŠ Prahy 5 v oblasti primární prevence
2005 - Komunikační dovednosti pro učitelky mateřských škol
2008 - Zvládání agrese a autoagrese u osob s poruchou artistického spektra
2008 - Výchova a vzdělávání žáků s poruchou artistického spektra
2008 - Jak můžeme odstranit grafomotorické obtíže u dětí v mš a u žáků zš
2008 - Prevence specifických vývojových poruch učení v předškolním věku - program HYPO
2009 - Metoda Instrumentálního obohacení R. Feuersteina - základní
2009 - Stimulační program pro předškoláky a děti s odloženou školní docházkou
2009 - Percepční a motorická oslabení ve školní praxi
2009 - Metoda dobrého startu
2011 - Metoda Instrumentálního obohacení R. Feuersteina - základní 2
2011 - Kurz Český znakový jazyk
2011 - Seminář Splývavé čtení
2015 - Metoda Hejného v mateřských školách

Vladimíra Vedralová, učitelka, pedagogický a logopedický asistent

Narodila jsem se v roce 1970 v Praze. Mám dvě dcery, starší studuje na lékařské fakultě a mladší dcera navštěvuje základní školu.
Mezi mé velké záliby patří tanec, hudba, turistika, kutilství, zahrádka.
Moje zkušenosti s předškolním školstvím a vzděláváním:
V roce 1988 jsem dokončila středoškolské vzdělání ukončené maturitou, obor všeobecná zdravotní sestra. Do roku 1994 jsem pracovala v nemocnici, ve funkci zdravotní sestra.
Od roku 2003 pracuji v Mateřské škole Libocká.
2010 - Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga
2011 - Preventista řečové výchovy - logopedický asistent
2014 - Dokončení nadstavbového studia SPGŠ Beroun
Další semináře a vzdělávací programy v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků akreditovaných MŠMT ČR.
- Zvládání agrese a autoagrese u osob s poruchou autistického spektra
- Hyperaktivní, hypoaktivní a agresivní dítě v mateřské škole
- Prevence specifických vývojových poruch učení v předškolním věku - program HYPO
- Jak můžeme odstranit grafomotorické obtíže u dětí v MŠ a u žáků ZŠ
- Výchova a vzdělávání žáků s poruchou autistického spektra
- Úrazy dětí a možnosti jejich prevence

Miloslava Jelínková, pedagogický asistent

Narodila jsem se v roce 1972 v Hlinsku v Čechách. Tam jsem navštěvovala základní školu a gymnázium.
Po maturitě v roce 1990 jsem absolvovala nástavbu, obor sociální a rodinná péče, a německý jazykový kurz. Po ukončení studia v roce 1993 jsem pracovala v různých zařízeních pro postižené nebo nemohoucí klienty jako pečovatelka nebo sociální pracovnice. O prázdninách jsem jezdila jako asistentka na integrované tábory. Od září 2012 pracuji v MŠ Libocká jako pedagogická asistentka.
Jsem vdaná, mám tři děti. Nejstarší dcera studuje gymnázium, syn a mladší dcera jsou na základní škole.
Praxe:
1993-1997 - MÚ Hlinsko
1997 - Palata, domov pro slabozraké
1997-1999 - Geria, agentura domácí péče
1999-2008 - mateřská dovolená
2008-2010 - Geria, agentura domácí péče
2011-2012 - sanitárka v lékárně
2014-2015 - Vzdělávací program Logopedický asistent - preventista řečové výchovy

Mgr. Aneta Konečná, učitelka

Narodila jsem se v roce 1985 v Novém Městě nad Metují.
Mezi mé velké záliby patří sport, zvláště pak stolní tenis, kterému se věnuji od svých osmi let. Díky tomuto sportu jsem procestovala mnoho zemí, zažila mnoho úspěchů a samozřejmě i pádů. Jsem bývalou kadetskou a juniorskou reprezentantkou. Od roku 2005-2010 jsem hrála v Německu druhou nejvyšší ligu, v dnešní době hraji nejvyšší českou soutěž.
1992-2001 8 tříd základní školy v Novém Městě nad Metují, 9. třída na základní škole ve Vlašimi
2001-2005 Gymnázium ve Vlašimi, zakončeno maturitní zkouškou
2005-2008 Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy, obor Tělesná a pracovní výchova zdravotně postižených, studium zakončeno státní bakalářskou zkouškou
2008-2010 Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy, obor Tělesná a pracovní výchova zdravotně postižených, studium zakončeno státní magisterskou zkouškou
2005-2010 Au-pair v České republice
Od září 2010 učitelka v MŠ Libocká
V současné době na mateřské dovolené

Petra Sofková, učitelka v MŠ

Narodila jsem se v 1989 v Krnově, kde jsem v roce 2003 ukončila základní školu - s rozšířenou výukou matematiky a přírodních věd.
V roce 2008 jsem odmaturovala na Střední pedagogické škole v Krnově. V průběhu studia na střední škole jsem měla možnost absolvovat několik praxí, které byly pro mě vždy velkým přínosem - sociální kurátor, pedagog v mimoškolních aktivitách, neziskový sektor, práce s handicapovanými lidmi.
Ihned po maturitě jsem odcestovala na roční aupair pobyt do Londýna, kde jsem měla možnost navštěvovat školu a rozšiřovat svoji znalost v anglickém jazyce.
Moje velká záliba je hudba, tanec, práce s dětmi.
Řadu let se věnuji hlídání dětí a práci s dětmi. Spolupracuji s dětským folklorním souborem, se kterým pořádáme taneční tábory a soustředění, kam jezdím jako vedoucí a zdravotník. Zúčastňuji se mezinárodních festivalů jak v České republice, tak v zahraničí.
Od roku 2009 žiji v Praze. Mám za sebou 3 semestry na Vyšší odborné škole sociálně právní v Praze.
V roce 2010 jsem působila jako osobní asistent handicapovaným dětem, zejména ve škole Jaroslava Ježka, absolvovala školy v přírodě se školními dětmi.
Od ledna 2011 pracuji v Mateřské škole Libocká.
Moje další vzdělávání:
2009 - University od Cambridge - anglický jazyk
2010 - Skupinová supervize
2010 - Kurz první pomoci handicapovaným dětem
2010 - Kurz Individuálního plánování
2010 - Komunikace s rodiči handicapovaného dítěte
2010 - Kurz první pomoci - zdravotník na zotavovacích akcích pro děti
2011 - Kazuistický seminář na téma autismus
2013 - Vzdělávací program - Prevence drogových závislostí pro pedagogy MŠ a 1. st. ZŠ
2014 - Konference o výchově a vzdělávání
2014 - Vzdělávací program - Jak pracovat s agresí a manipulací dětí aneb asertivní nácvik pro učitele
2015 - zahájení studia na VŠ - obor Speciální pedagogika

Dana Tumová, učitelka

Narodila jsem se v roce 1971 v Praze, jsem vdaná, mám syna, který studuje na střední stavební škole.
Mezi mé velké záliby patří sport, doposud aktivně hraji soutěž v házené a nohejbalu.
Moje pracovní zkušenosti a vzdělání:
V roce 1988 jsem se vyučila v oboru dámská krejčová.
Do roku 2008 jsem pracovala jako osobní asistentka u postiženého chlapce, od roku 2008 pracuji v Mateřské škole Libocká, nejprve jako pedagogická asistentka a od roku 2010 jsem byla zařazena do funkce učitelky.
2010 - Akreditovaný kurz MŠMT, Cvičení s autisty
2012 - Úspěšné ukončení studia Střední pedagogické školy v Praze
2014 - Vzdělávací program - Dítě se zdravotním postižením v běžné mateřské škole
2015 - Edukační konference "Orff a Komenský jedno jest"
2015 - Seminář - Jak inovovat školní vzdělávací program

Lucie Štanglerová, Bc., učitelka

Narodila jsem se v roce 1990 v Náchodě, kde jsem absolvovala ZŠ T. G. Masaryka a následně i odmaturovala na Obchodní akademii. V roce 2012 jsem na Palackého Univerzitě v Olomouci získala titul Bc. v oboru Vychovatelství a nyní zde pokračuji v navazujícím magisterském oboru Řízení volnočasových aktivit.
Mezi mé největší koníčky patří děti. Již pátým rokem pracuji pro neziskovou nestátní organizaci Eldorádo Sebuč, která pořádá letní dětské tábory a víkendové akce. Další mojí velkou láskou je můj belgický ovčák, kterého jsem si v červnu 2010 přivezla z útulku kousek od Olomouce. Miluje děti, tudíž se mnou jezdí na tábor i na víkendy, a děti zase milují jeho. Co se pohybu týče, tak hodně času zaberou procházky se psem, které si za hezkého počasí zpestříme společným během. Jednou týdně chodím na Hatha jógu protáhnout tělo a vyčistit mysl.
Kurzy, osvědčení, školení:
- Řidičský průkaz, vydaný r. 2008, sk. B
- Certifikát ECDL, vydaný r. 2009, Microsoft Office 2003
- Osvědčení o Školení hlavních vedoucích táborů - vydané r. 2011
- "Poskytnutí záchrany tonoucímu", 1 hod. kurz absolvovaný v r. 2007
- "Prožitkový seminář k rozvoji pedagogických dovedností" v r. 2012
2015 - získání vysokoškolského vzdělání v magisterském studijním programu - Vychovatelství
2015 - pokračování ve studiu - Učitelství pro MŠ ,Univerzita Palackého v Olomouci

Denisa Tichá, pedagogický asistent

Narodila jsem se v roce 1978 v Praze, kde jsem navštěvovala základní školu a následně v roce 1995 ukončila tříleté studium na střední škole - obor aranžérka, kterému jsem se věnovala několik let v nákupních řetězcích na českém trhu.
Jsem vdaná, mám dva syny. Jeden je předškolního věku a druhý navštěvuje základní školu. Mé děti jsou pro mě velkou radostí, trávím s nimi převážnou většinu svého volného času a společně podnikáme různé aktivity.
Během mateřské dovolené jsem studovala na Střední soukromé škole v oblasti ekonomiky - podnikání. Studium jsem zakončila v roce 2009 maturitní zkouškou.
V roce 2011 jsem nastoupila v Mateřské škole Libocká jako pedagogická asistentka. Práce v tomto oboru mě velmi zaujala, proto jsem v roce 2012 začala studovat na Střední pedagogické škole - obor předškolní a mimoškolní pedagogika. V roce 2014 jsem dokončila nadstavbové studium SPGŠ Čelákovice. Díky práci v této mateřské škole jsem měla možnost absolvovat seminář Hyperaktivní, hypoaktivní a agresivní dítě v MŠ a Výchova a vzdělávání žáků s poruchou autistického spektra.


Michaela Ibermajerová, pedagogický asistent

Narodila jsem se v roce 1975 v Praze, mám dvě dcery. Starší začala chodit na základní školu, mladší je poslední rok v mateřské škole.
Mezi mé záliby patří rodina, sport - lyžování, výtvarné umění, divadlo, cestování.
Od dubna 2013 jsem součástí skvělého týmu MŠ Libocká. Pracuji jako pedagogický asistent.
Moje předchozí pracovní zkušenosti a studia:
Studium:
2015 - získání bakalářského titulu v oboru speciální pedagogika
2014 - Vzdělávací program - Dítě se zdravotním postižením v běžné mateřské škole
2011 - 2015 PedF UK - obor Speciální pedagogika, komb. studium
2010 - 2011 UJAK - studium Speciální pedagogiky - vychovatelství
1998 - 2002 Psychoterapeutický sebezkušenostní výcvik se zaměřením na arteterapii
1999 - 2002 Pražská psychoterapeutická fakulta - program celoživotního vzdělávání
1993 - 1994 Institut pedagogiky volného času - bakalářské studium, Francouzská 1, Praha - nedokončeno
1989 - 1993 Střední zdravotnická škola - obor rehabilitace, Alšovo nábř. 6, Praha 1 Zaměstnání:
2011 - 2012 Školka Sv. Prokopa, Novoveská 20, Praha 5 - soukromá MŠ propojující prvky waldorfské, lesní a domácí školky - učitelka
2008 - 2011 mateřská dovolená
2006 - 2008 o.s.Baobab, Pujmanové 1219, Praha 4 - sdružení poskytuje podporu lidem s duševním onemocněním především psychotického okruhu - arteterapeut
2005 - 2006 mateřská dovolená
2005 - 2005 Lamea school s.r.o - lektorka angličtiny pro děti
2003 - 2005 cestování, příležitostné práce (New Zealand, Australia)
2001 - 2003 Lamea school s.r.o, Senovážné nám. 23, Praha 1 - lektorka angličtiny pro děti
2000 - 2001 pobyt v Australii - studium angličtiny - hlídání dětí a jiné příležitostné práce
1999 - 2000 práce pro humanitární organizaci Balcan Sunflower (pobyt v uprchlickém táboře v Černé Hoře)
1997 - 1999 DROP-IN - Středisko prevence a léčby drogových závislostí - sociální asistent, streetworker
1996 - 1997 pobyt v Anglii jako Au-pair
1994 - 1996 Informační centrum nadací, Karolíny Světlé 4, Praha 1 - asistentka
1993 - 1994 ÚSP Palata Praha - rehabilitační sestra
Kurzy:
2009 Respektovat a být respektován