Motto: Není zrcadla tak zdrásaného, aby vypulírovat se nedalo,
proto raději začnem stokrát znovu, než se jednou vzdát.
(J.Á.Komenský)
Motto: Lidské štěstí, to je taková šňůrka, na kterou navlékáme
malé korálky, taková malá štěstí, čím jsou drobnější
a čím je jich víc, tím je štěstí větší.
(J.Werich)

Aktuality ... Aktuality ...
Popis, historie školky... Popis,
historie školky ...
Základní filosofie programu... Základní filosofie
programu ...
Jak to u nás chodí... Jak to
u nás chodí...
Základní filosofie programu... Kroužky ...
Výběrové řízení... Výběrová řízení,
poptávky ...
Virtuální prohlídka... Virtuální
prohlídka ...
Jídelníčky ... Jídelníčky ...
Náš tým... Náš tým ...
Ke staženi... Ke stažení ...
Kontakty... Kontakty ...
Aktuality ...  


Oznámení o rozhodnutí přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
7.5.2019
Mateřská škola, jejíž činnost vykonává Mateřská škola MŠ Libocká Praha 6, příspěvková organizace, rozhodla prostřednictvím ředitelky školy v souladu s ustanoveními § 34 , § 165 odst. 2 písm.b), odst.2 písm. k), zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb.(Správní řád) v platném znění, že vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020 do Mateřské školy MŠ Libocká, Praha 6 a to takto:

Seznam dětí seřazený dle získaných bodů a věku sestupně | Celkem 20 volných míst

1. Z41T89 80 bodů přijat/a
2. W61J60 80 bodů přijat/a
3. K62M63 80 bodů přijat/a
4. O94P68 80 bodů přijat/a
5. P39V71 80 bodů přijat/a
6. C80Z57 61 bodů přijat/a
7. W47Z61 60 bodů přijat/a
8. V28L32 60 bodů přijat/a
9. D36N76 60 bodů přijat/a
10. G40O52 60 bodů přijat/a
11. J32U64 60 bodů přijat/a
12. J53O83 60 bodů přijat/a
13. P82Y41 60 bodů přijat/a
14. G27Q50 60 bodů přijat/a
15. D33U47 60 bodů přijat/a
16. R87M24 60 bodů přijat/a
17. T82J33 60 bodů přijat/a
18. R32A69 60 bodů přijat/a
19. P81L57 60 bodů přijat/a
20. A40G55 60 bodů přijat/a


Seznam dětí přijatých do programu Integrace | Celkem 6 volných míst

1. I63U54 přijat/a
2. V35L23 přijat/a
3. I64A16 přijat/a
4. O44M80 přijat/a
5. R74X94 přijat/a
6. L77E28 přijat/a

Upozornění pro rodiče: Definitivní přijetí dítěte do naší mateřské školy je podmíněno odevzdáním zápisového lístku dne 9. 5. 2019 od 13 do 17 hodin. Ředitelka školy po odevzdání zápisového lístku vydá zákonným zástupcům Rozhodnutí o přijetí.

Vyvěšeno dne: 7.5.2019

Info květen 2019
30.4.2019
2.5.2019 Zápis do MŠ od 13 hodin, viz. info Jak do školky.
9.5.2019 Náhradní hodina keramiky
13.5.2019 od 9 hodin přijdou k nám zvířátka ze ZOO Zájezd, cena 60 Kč
24.5.2019 Volby do evropského parlamentu, omezený provoz v MŠ, od 6,45 do 11,30 hodin
29.5.2019 Odjezd na školu v přírodě do 7.6.2019

Informace k zápisu do MŠ
6.3.2019
JAK PŘIHLÁSIT DÍTĚ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020
Právní úprava předškolního vzdělávání je stanovena zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhláškou MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. (Předškolní vzdělávání je určeno dětem ve věku zpravidla od 3 do 6 let. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné (podrobnosti v § 34a a 34b školského zákona)
Podmínkou přijetí dítěte je, aby se přihlašované dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním a mělo doklad, že je imunní proti nákaze, nebo že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (§ 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví). Tato podmínka se nevztahuje na dítě, které se hlásí k povinnému předškolnímu vzdělávání.

Obecné informace:
Školským obvodem pro všechny mateřské školy městské části Praha 6 je celé území městské části, tzn., že všechny MŠ MČ Praha 6 jsou „spádové“, dítě s místem trvalého pobytu v MČ Praha 6 má při přijímání přednost před dítětem s místem trvalého pobytu mimo MČ Praha 6, mimo Lysolaje, Nebušice, Řepy.
Zákonný zástupce dítěte má možnost podat Žádost o přijetí dítěte do jedné či více mateřských škol, kam je potřeba je předat v tištěné podobě ke kontrole. Ředitel mateřské školy je povinen žádost od zákonných zástupců přijmout a dle stanovených kritérií a kapacitních možností rozhodnout o přijetí či nepřijetí dítěte do mateřské školy.
Další podmínky pro přijetí stanovuje ředitel/ředitelka mateřské školy v kritériích.
Mateřská škola zveřejňuje kritéria pro přijímání dětí, počty volných míst v MŠ pro zápis a konkrétní podrobnější informace obvyklým způsobem, tj. vyvěšením v MŠ, umístěním na webových stránkách MŠ apod.
Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání včetně rezervace času do jednotlivých mateřských škol bude k dispozici k předvyplnění od 01.04.2019 na www.jakdoskolky.cz a na webech mateřských škol (odkazy). V listinné podobě k ručnímu vyplnění na ÚMČ Praha 6 (vstupní hala nebo odbor školství).

Co bude potřebovat zákonný zástupce k zápisu:
Vyplněnou Žádost o přijetí s vyjádřením lékaře a podpisy zákonných zástupců
Rodný list dítěte k nahlédnutí
Doklad o trvalém pobytu – OP žadatele, popř. výpis z evidence obyvatel ( nájemní smlouva není považována za trvalý pobyt)

Termíny:
2.5.2019 odevzdání Žádosti o přijetí od 13 hodin do 18,30 hodin, v momentě odevzdání je zahájeno správní řízení.
7.5.2019 možnost nahlédnutí do spisu dítěte od 10,30 až 11,30 hodin
7.5.2019 zveřejnění výsledků zápisu ve 12,00 hodin na nástěnkách a webových stránkách jednotlivých mateřských škol pod unikátním registračním kódem dítěte , pouze přijaté děti
9.5.2019 odevzdání Zápisového lístku přijatých dětí od 13 do 17 hodin do zvolené mateřské školy
Od 9.5.2019 lze sledovat průběžné pořadí dosud neumístěných svých dětí na www.jakdoskolky.cz v jednotlivých mateřských školách , aktualizace bude prováděna ředitelkami škol 1x týdně od 31.8.2019
Termín sejmutí zveřejněných výsledků zápisu je stanoven dne 25. 05. 2019

Možnosti získání formuláře pro přihlášení dítěte do mateřské školy:

1.Portál ÚMČ P6 www.jakdoskolky.cz – elektronická verze:

1.Předvyplnění Žádosti do MŠ
2.Zakliknutí příslušných MŠ ( výtisk pro každou MŠ zvlášť )
3. Rezervace času pro odevzdání žádosti
4.Předvyplněnou Žádost zákonný zástupce vytiskne, nechá potvrdit lékařem, podepíše a v den
zápisu předá ve vybrané/ných MŠ.
( pozn. při podání více žádostí stačí ověřené kopie lékaře na CZECH POINTu za á 30,-Kč)
2.Webové stránky mateřských škol
Na webových stránkách MŠ budou k dispozici odkazy, které Vás přesměrují na web ÚMČ P6 www.jakdoskolky.cz
Vytištěný dokument z webu zákonný zástupce vyplní, nechá potvrdit lékařem, podepíše a v den zápisu předá ve vybrané/ných MŠ.
3. Vyzvednutí v listinné verzi ve vstupní hale ÚMČ P6 a na odboru školství ve 3.patře
Vyzvednutý dokument zákonný zástupce vyplní, nechá potvrdit lékařem, podepíše a v den zápisu předá ve vybrané/ných MŠ.
Doporučené možnosti odevzdání žádosti:
a) Osobně

V rámci elektronického systému P6, vyplněné Žádosti na portálu www.jakdoskolky.cz si rodiče mohou rezervovat čas návštěvy v příslušných mateřských školách ( rodič, který využil rezervaci bude odbaven v rezervovaném čase ) osobně dne 2.5.2019
Žádost o přijetí v dané mateřské škole odevzdají 2.5.2019 ve stanoveném čase .

Zákonnému zástupci při osobním odevzdání Žádosti bude vygenerován unikátní registrační kód dítěte, pod kterým lze od 9.5.2019 sledovat pořadí umístění dítěte v jednotlivých mateřských školách

Po osobním odevzdání Žádosti o přijetí dne 2.5.2019 zákonný zástupce v mateřské škole obdrží tyto písemnosti:
Potvrzení o účasti na zápisu s unikátním registračním kódem a informací o možnosti nahlédnutí do spisu vyjádření se k podkladům rozhodnutí
Zápisový lístek

b) Soukromou datovou schránkou

Přípustné a doručené jsou pouze Žádosti doručené dne 2. 5. 2019 v době od 0,00 až 23:59 hodin
Možnost předvyplnění údajů v systému
Pomocí datové schránky mohou být zasílány pouze dokumenty převedené autorizovanou konverzí, lze zhotovit na České poště, Czech POINTu, nebo u notáře ,Žádost s potvrzeným vyjádřením lékaře a trvalý pobyt dítěte v obvodu MČ Praha 6 pomocí výpisu z odboru evidence obyvatel .
Ředitelka mateřské školy 3.5.2019 odešle zákonným zástupcům zpět do soukromé datové schránky scan Potvrzení o účasti na zápisu , který obsahuje unikátní registrační kód
včetně razítka a podpisu ředitelky.


4. Pořadníky přihlášek
Pod jedinečným unikátním registračním kódem budou moci rodiče po přihlášení na portálu www.jakdoskolky.cz sledovat umístění dětí v jednotlivých školkách, dále bude na webových stránkách školek odkaz na její konkrétní pořadník.


5. Přijetí a nepřijetí dítěte
V případě přijetí dítěte:
Dne 9. 5. 2019 v době od 13.00 do 17.00 hod. odevzdá zákonný zástupce podepsaný zápisový lístek do zvolené mateřské školy a obdrží Rozhodnutí o přijetí.
Vyplní evidenční list
Vyplní informovaný souhlas GDPR
Vyplní Zpětvzetí žádostí s usnesením pro další mateřské školy, kde o přijetí rovněž žádali

V případě nepřijetí dítěte:
Zákonnému zástupci bude dle správního řádu do 1.6.2019 ( 30 dní ) odesláno do vlastních rukou Rozhodnutí o nepřijetí .
Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení
Odvolání se podává prostřednictvím ředitelství příslušné mateřské školy a rozhoduje o něm MHMP.
Odvolání je pouze formální přezkoumání postupu ředitelky školy, zda rozhodla dle předem stanovených kritérií.
Od 9.5.2019 bude možné v elektronickém systému www.jakdoskolky.cz sledovat pořadí umístění svého dítěte v jednotlivých mateřských školách pod unikátním registračním kódem.


Kritéria pro přijetí dítěte
6.3.2019
Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v MŠ
Ředitelka Mateřské Libocká (dále jen mateřská škola) stanovila následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování na základě §34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání
v daném školním roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.
Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání (§ 34a odst. 2 školského zákona) v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte. Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává v mateřské škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu, v němž má dítě místo trvalého pobytu, v případě cizince místo pobytu, pokud zákonný zástupce nezvolí pro dítě jinou mateřskou školu nebo jiný způsob povinného předškolního vzdělávání podle § 34a odstavce 5 školského zákona. Školským obvodem je pro všechny mateřské školy městské části Praha 6 celé území městské části, tzn., že všechny MŠ MČ Praha 6 jsou „spádové“. Dítě s místem trvalého pobytu v MČ Praha 6 má při přijímání přednost před dítětem s místem trvalého pobytu mimo MČ Praha 6.
Do mateřské škol zřízených Městskou částí Praha 6 se podle ŠZ přednostně přijímají na volná místa děti s uděleným odkladem povinné školní docházky a děti s povinnou předškolní docházkou s trvalým pobytem v MČ Praha 6, bez ohledu na stanovená kritéria.

Počet volných míst pro školní rok 2019 až 2020 je 20 a 6 míst pro děti s podpůrnými opatřeními, dohromady 26 míst.

Děti se přijímají podle následujících kritérií na základě dosaženého bodového hodnocení:
1. trvalý pobyt dítěte
na území MČ Praha 6 přihlášené k TP 50 bodů
na území jiné MČ nebo obce 1 bod

2. věk dítěte dle narození v období
před 01.09.2014 30 bodů
od 01.09.2014 do 31.08.2015 10 bodů
od 01.09.2015 do 31.08.2016 5 bodů
po 01.09.2016 1 bod

3. individuální situace dítěte
MŠ navštěvuje sourozenec a bude ji navštěvovat i po 01.09.2019 1 bod

Doplňující kritéria dle zaměření MŠ
V případě rovnosti bodů rozhodne o výsledném pořadí ředitelka školy a bude děti přijímat dle věku
od nejstaršího.
Děti se speciálními vzdělávacími potřebami jsou přijímány na základě doporučení odborného pracoviště a možností mateřské školy.

Vyplněnou, podepsanou a lékařem potvrzenou Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání , odevzdávají zákonní zástupci 2. 5. 2019

Do bodového systému budou zařazovány pouze žádosti odevzdané v řádném termínu.

Po odevzdání Zápisového lístku dne 9.5.2019 v době od 13 do 17 hodin do zvolené mateřské školy, zákonný zástupce obdrží Rozhodnutí o přijetí.
Při přijetí dítěte do více MŠ, zákonný zástupce odevzdá Zápisový lístek jen do jedné zvolené MŠ. Současně s tím žadatel vyplní u vedení mateřské školy formulář Zpětvzetí žádostí do ostatních mateřských škol, kde o přijetí žádal.
Oznámení o individuálním vzdělávání je povinen zákonný zástupce učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.


V Praze dne 1. 3. 2019 Razítko a podpis ředitele školy

Organizace školního roku 2018/2019
31.8.2018
3.9. 2018 Začátek školního roku 2018/2019

8.9.2018 Běh babím létem, BBL, 2. sobota v září

6.9.2018 Schůzka všech rodičů od 16,30 hodin, zástupci rodičů od 16 hodin

14.9.2018 Dopolední návštěva klinické logopedy Mgr. Renaty Lukášové

3.10. 2018 Nabídka hraček v mateřské škole – od 15 hod., zveme všechny rodiče a přátele školy k nám, kde si budou moci prohlédnout, objednat hračky, didaktické pomůcky na vánoce, prosíme bez dětí.

5.10.2018 Omezený provoz MŠ od 7,45 do 11,15 hodin, volby do zastupitelstva

15.10.2018 Divadlo Mořský svět od 9,30 hodin, cena 50 Kč

Listopad , návštěva ,, našich“domovů pro seniory ( DD Hvězda, DD Liboc) – „Babičko, dědečku, pojď si se mnou hrát.“

26.11.2018 Divadlo A.Novotného hraje pohádku ,Kvak a Žbluňk a vánoce, od 9,30 hodin, cena 50 Kč.

29.11. 2018 Vánoční dílny v mateřské škole od 16 hodin

Prosinec , návštěva ,, našich“domovů pro seniory ( DD Hvězda, DD Liboc) Vánoční dílny

Prosinec , Vánoční dílny pro děti ze ZŠ Dědina


3.12.2018 Divadlo Evy Hruškové hraje pohádku, od 9 hodin, cena 60 Kč

5.12. 2018 Mikulášská loď

10.12. 2018 Vánoční představení pro rodiče

11.12. 2018 Ježíšek ve školce

27.12. 2018 až 2.1. 2019 Přerušení provozu v mateřské škole, nástup do MŠ 3.1.2019

3.1. 2019 ve čtvrtek zahájení nového roku 2019

Únor , návštěva ,, našich“domovů pro seniory ( DD Hvězda, DD Liboc) – „Babičko, dědečku, pojď si se mnou hrát.“

18.2. až 24.2. 2019 Jarní prázdniny na ZŠ Praha 6

4. 3. - 10.3 2019 Hravé lyžování

Duben, návštěva domovů pro seniory ( DD Hvězda, DD Liboc) , Velikonoční dílny

Duben, Velikonoční dílny pro děti ze ZŠ Dědina

11.4.2019 Velikonoční dílny pro rodiče , děti a přátele školy od 16 hodin

16.4. 2019 Slavnostní velikonoční oběd pro všechny ze školky a pozvané hosty

18.4.2019 Školáci v ZŠ mají prázdniny, MŠ v tento den funguje normálně

19.4. - 22.4.2019 Prodloužený velikonoční víkend.

1.5. 2019 Státní svátek

8.5. 2019 Státní svátek

29.5. až 7.6. 2019 Škola v přírodě

20.6. 2019 Imatrikulace dětí, Loučení s předškoláky

Městské tábory jsou opět plánovány na 3tí a 4tý týden v měsíci červenci