Motto: Není zrcadla tak zdrásaného, aby vypulírovat se nedalo,
proto raději začnem stokrát znovu, než se jednou vzdát.
(J.Á.Komenský)
Motto: Lidské štěstí, to je taková šňůrka, na kterou navlékáme
malé korálky, taková malá štěstí, čím jsou drobnější
a čím je jich víc, tím je štěstí větší.
(J.Werich)

Aktuality ... Aktuality ...
Popis, historie školky... Popis,
historie školky ...
Základní filosofie programu... Základní filosofie
programu ...
Jak to u nás chodí... Jak to
u nás chodí...
Základní filosofie programu... Kroužky ...
Výběrové řízení... Výběrová řízení,
poptávky ...
Virtuální prohlídka... Virtuální
prohlídka ...
Jídelníčky ... Jídelníčky ...
Náš tým... Náš tým ...
Ke staženi... Ke stažení ...
Kontakty... Kontakty ...
Aktuality ...  


Přijímací řízení 2018
9.5.2018
Oznámení o rozhodnutí přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
Mateřská škola, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Libocká, Libocká 148/66, Praha 6, příspěvková organizace, rozhodla prostřednictvím ředitelky školy v souladu s ustanoveními § 34 , § 165 odst. 2 písm.b), odst.2 písm.k), zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) , ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb.(Správní řád) v platném znění, že vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2018/2019 do Mateřské školy Libocká, Libocká 148/66, Praha 6 a to takto:
Pořadové číslo Registrační číslo - KÓD Rozhodnutí
1. 41 povinná školní docházka přijat inkluse
2. 45 povinná školní docházka přijat
3. 35 povinná školní docházka přijat
4. 86 povinná školní docházka přijat
5. 32 povinná školní docházka přijata inkluse
6. 60 povinná školní docházka přijat

Upozornění pro rodiče: Definitivní přijetí dítěte do naší mateřské školy je podmíněno odevzdáním zápisového lístku dne 10. 5. 2018 od 13 do 17 hodin. Ředitelka vydá potvrzení zákonným zástupcům z elektronického systému ÚMČ Prahy 6.


Květen 2018
4.5.2018
2.5. zápis do MŠ
9.5. výsledky přijímacího řízení
10.5. návštěva v domě seniorů, Hvězda od 14 hodin
16.5. přijde základní škola LŠU z Petřin, od 10 hodin
30.5. odjezd na školu v přírodě


Zápis na školní rok 2018/2019
25.4.2018
Základní informace a pokyny pro rodiče
Předškolní vzdělávání je určeno dětem ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné (podrobnosti v § 34a a 34b školského zákona)
Školským obvodem pro všechny mateřské školy městské části Praha 6 je celé území městské části, tzn., že všechny MŠ MČ Praha 6 jsou „spádové“, dítě s místem trvalého pobytu v MČ Praha 6 má při přijímání přednost před dítětem s místem trvalého pobytu mimo MČ Praha 6.
Zákonný zástupce dítěte má možnost podat žádost o přijetí dítěte do jedné či více mateřských škol. V mateřské škole odevzdá přihlášku (žádost), evidenční list, předloží rodný list dítěte a svůj platný průkaz totožnosti nebo potvrzení o trvalém pobytu dítěte, případně občanský průkaz dítěte.
Ředitel mateřské školy je povinen žádost od zákonných zástupců přijmout a dle stanovených kritérií a kapacitních možností rozhodnout o přijetí či nepřijetí dítěte do mateřské školy.
Podmínkou přijetí dítěte je, aby se přihlašované dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním a mělo doklad, že je imunní proti nákaze, nebo že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (§ 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví). Tato podmínka se nevztahuje na dítě, které se hlásí k povinnému předškolnímu vzdělávání.
Další podmínky pro přijetí stanovuje ředitel/ředitelka mateřské školy v kritériích.
Mateřská škola zveřejňuje kritéria pro přijímání dětí, počty volných míst v MŠ pro zápis a konkrétní podrobnější informace obvyklým způsobem, tj. vyvěšením v MŠ, umístěním na webových stránkách MŠ apod..

Pokyny
25.4.2018
1. Zákonný zástupce dítěte si opatří přihlašovací formuláře (žádost a evidenční list ) stažením na webu příslušné mateřské školy. Dva měsíce před zápisem budou k dispozici ke stažení na portálu www.jakdoskolky.cz , případně v listinné podobě na ÚMČ Praha 6 (vstupní hala nebo odbor školství, kultury a sportu).
2. Dokumenty řádně vyplněné a podepsané, včetně originálu (ověřené kopie) lékařského potvrzení, odevzdá zákonný zástupce do zvolené mateřské školy ve stanoveném termínu zápisu, tj. 02.05. 2018, od 13 hodin do 17 hodin. Podáním žádosti je zahájeno správní řízení.
3. V MŠ zákonní zástupci dítěte obdrží :
potvrzení o účasti na zápisu s registračním číslem v dané mateřské škole,
zápisový lístek,
informaci o možnosti nahlédnutí do spisu a vyjádření se k podkladům rozhodnutí ( 09.05. 2018 od 10,30 do 11,30 hodin)
4. Termín zveřejnění výsledku zápisu je 09. 05. 2018 od 12.00 hodin. Na webu školy a na vývěsce MŠ se zveřejňují registrační čísla přijatých dětí.
5. Zákonní zástupci přijatých dětí odevzdají dne 10. 5. 2018 v době od 13.00 do 17.00 hod. zápisový lístek do zvolené mateřské školy a případně zde podají zpětvzetí žádostí pro další mateřské školy, kde o přijetí rovněž žádali.
6. Pokud zápisový lístek nebude odevzdán do MŠ v daném termínu (žadatel je přijat do jiné MŠ, ztrácí o přijetí zájem apod.), bude takto uvolněné místo postoupeno dalšímu zájemci v pořadí dle kritérií.
7. Termín sejmutí zveřejněného výsledku zápisu je 25. 05. 2018, do 01.06. 2018 bude zákonným zástupcům nepřijatých dětí odesláno rozhodnutí o nepřijetí.

4.4.2018
5.4.2018 schůzka zástupců rodičů, od 16,30 hodin, zhodnocení čtvrtletí, akce, které bychom chtěli společně zvládnout, různé.

5.4.2018 dílny v Liboci domě seniorů

9.4.2018 přijde do naší mateřské školy Divadlo Krasohled s pohádkou O Malence, cena 50 Kč, od 10 hodin.

11.4.2018 od 16,30 hodin povídání pro rodiče a přátele školy o jarní očistě organismu
nutričním poradcem , paní Němečkovou, těšíme se na Vás.

25.4.2018 den otevřených dveří od 8,30 hodin do 11,15 hodin a od 12,30 hodin do 16,30 hodin.

26.4.2018 od 16,30 schůzka rodičů ohledně školky v přírodě, schůzka je velmi důležitá, těšíme se na účast.


Kritéria pro přijetí dítěte
19.3.2018
Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v MŠ
Ředitelka Mateřské školy Libocká (dále jen mateřská škola) stanovila následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování na základě §34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném školním roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.
Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání (§ 34a odst. 2 školského zákona) v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte. Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává v mateřské škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu, v němž má dítě místo trvalého pobytu, v případě cizince místo pobytu, pokud zákonný zástupce nezvolí pro dítě jinou mateřskou školu nebo jiný způsob povinného předškolního vzdělávání podle
§ 34a odstavce 5 školského zákona. Školským obvodem je pro všechny mateřské školy městské části Praha 6 celé území městské části, tzn., že všechny MŠ MČ Praha 6 jsou „spádové“. Dítě s místem trvalého pobytu v MČ Praha 6 má při přijímání přednost před dítětem s místem trvalého pobytu mimo MČ Praha 6.
Do mateřské školy Libocká, zřízené Městskou částí Praha 6 se podle ŠZ přednostně přijímají na volná místa děti s povinnou předškolní docházkou a děti narozené před 31.8.2014.
Počet volných míst pro školní rok 2018/19 : 5 dětí, z toho 1 dítě s podpůrným opatřením

Děti se přijímají podle následujících kritérií na základě dosaženého bodového hodnocení:

1. trvalý pobyt dítěte
na území MČ Praha 6 přihlášené k TP 50 bodů
na území jiné MČ nebo obce 1 bod

2. věk dítěte dle narození v období
před 01.09.2013 30 bodů
od 01.09.2013 do 31.08.2014 10 bodů
od 01.09.2014 do 31.08.2015 5 bodů
od 01.09.2015 1 bod

3. individuální situace dítěte
MŠ navštěvuje sourozenec a bude ji navštěvovat i po 1.9.2018 1 bod

Doplňující kritéria dle zaměření MŠ
V případě rovnosti bodů rozhodne o výsledném pořadí ředitel/ka školy a bude děti přijímat dle věku od nejstaršího.
Děti s podpůrným opatřením jsou přijímány na základě doporučení odborného pracoviště a možností mateřské školy.

Formuláře k přijímacímu řízení budou k dispozici na webu příslušné mateřské školy a rovněž na portálu www.jakdoskolky.cz, nebo je v listinné podobě obdrží zákonný zástupce na ÚMČ Praha 6.
Odevzdání vyplněných originálů formulářů s podpisy obou zákonných zástupců je stanoveno na 2. 5. 2018
v době od 13 do 17 hodin .
Do bodového systému budou zařazovány pouze žádosti odevzdané v řádném termínu.

Pokud by bylo dítě přijato do více MŠ, žadatel se rozhodne, do které MŠ odevzdá zápisový lístek. Odevzdání zápisového lístku do zvolené MŠ je stanoveno na 10. 5. 2018 v době od 13 do 17 hodin, a je konečným rozhodnutím žadatele. Současně s tím žadatel vyplní u vedení mateřské školy formulář Zpětvzetí žádostí do ostatních mateřských škol, kde o přijetí žádal.
Oznámení o individuálním vzdělávání je povinen zákonný zástupce učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.


V Praze dne 21. 3. 2018 Razítko a podpis ředitele školy……………………….…..

Doporučení
19.3.2018
Doporučení ředitelky
Vážení rodiče, vzhledem k současné legislativě a šance k přijetí Vašeho dítěte do předškolního zařízení,by bylo vhodné podat Žádost o přijetí dítěte do více mateřských škol.

Tabulka školek, které budou mít letní tábory
11.12.2017
Týden Mateřská škola Kapacita Typ (LŠ, MT, LT, BP) Poznámky
2.-6.7.2018 MŠ Motýlek 15+15 MT http://msmotylek.wz.cz

2-6.7.2018 Pod Novým lesem 15 MT http://www.zscvrch.cz

9.-13.7.2018 MŠ Čínská 18 dětí MT http://www.mscinska.cz

MŠ Sbíhavá 12+12 MT http://www.sbihava.cz

MŠ Charlesse de Gaulla 15 dětí MT http://www.degaulla.cz

MŠ Na Dlouhém lánu 2 třídy LŠ http://www.naseskolka.cz

16.-20.7.2018 MŠ Čínská 15 dětí MT http://www.mscinska.cz

MŠ Sbíhavá 12+12 MT http://www.sbihava.cz

MŠ Charlesse de Gaulla 15 dětí MT http://www.degaulla.cz

MŠ Šmolíkova 30 MT http://www.mssmolikova.cz

MŠ Jílkova 12 MT http:// www.ms-jilkova.cz
MŠ Libocká 60 dětí MT http://www.mslibocka.cz

23.7.-27.7.2017 MŠ Sbíhavá 2 tábory MT http://www.sbihava.cz

MŠ Libocká 60 dětí MT http://www.mslibocka.cz

30.7.-3.8.2017 MŠ Čínská 21 dětí MT http://www.mscinska.cz

MŠ Volavkova 15 dětí MT http://www.msvolavkova.cz

6.-10.8.2018 MŠKohoutek 25 dětí Mt pronájem http://www.zshanspaulka.cz/kohoutek/

5.8.-10.8.2018 MŠ Juarezova 20-24 dětí Výjezd mimo Prahu http://www.msjuarezova.cz/

6.8.-10.8.2018 MŠ Meziškolská 20-30 dětí Výjezd mimo Prahu http://www.meziskolska.cz

6.8.-10.8.2018 MŠ Meziškolská 20 LŠ http://www.meziskolska.cz

6.-10.8.2018 MŠ Emy Destinové 30 dětí (2 třídy) MT http://www.zsemydestinnove.cz

13.-17.8.2018 MŠ Kohoutek 20 dětí MT pronájem http://www.zshanspaulka.cz/kohoutek/

20.-24.8.2018 MŠ Sbíhavá 24 MT http://www.sbihava.cz


Informace k letním táborům 2018
11.12.2017
1. Na začátku ledna začne předběžné přihlašování na městské tábory, konané v roce 2018 prostřednictvím emailu kontakt Petra Sofková sofkova.mslibocka@gmail.com

Cena táborů:

1800 Kč děti od 3,5 let do 6 let nar. od 1.9. 2011 (včetně)
2000 Kč děti od 7 let do 11 let nar. do 31.8. 2011 ( včetně)

2. Na stránkách mateřské školy je závazná přihláška, kterou je nutné vyplnit, podepsat a odevzdat osobně nebo elektronicky, do 28.2. 2017.


3. Placení zálohy za příměstský tábor: 1000 Kč do 30. 3. 2018 na účet 8034061/0100.

4. Doplatek ceny: 800 Kč / 1000 Kč do 27. 4. 2018 na účet 8034061/0100.
Plán na celý rok 2017 2018
1.9.2017
4.9. 2017 Začátek školního roku 2017/2018

9.9.2017 Běh babím létem, BBL, 2. sobota v září

14.9.2017 Schůzka všech rodičů od 16,30 hodin, zástupci rodičů od 16 hodin

25.9. 2017 Divadlo Na farmě – Lída Heligerová – od 9 hod.

4.10. 2017 Nabídka hraček v mateřské škole – od 15 hod.

Listopad , návštěva domovů pro seniory ( DD Hvězda, DD Liboc) – „Babičko, dědečku, pojď si se mnou hrát.“ – společenské hry

10.11. 2017 Divadlo Evy Hruškové a Jana Přeučila – od 9 hod.

17.11. 2017 Státní svátek

29.11. 2017 Divadlo Antonína Novotného , Pejsek a kočička

30.11. 2017 Vánoční dílny v mateřské škole od 16 hodin

Prosinec , návštěva domovů pro seniory ( DD Hvězda, DD Liboc) – Vánoční dílny

Prosinec , Vánoční dílny pro děti ze ZŠ Dědina

5.12. 2017 Mikulášská loď

11.12. 2017 Vánoční představení pro rodiče

12.12. 2017 Ježíšek ve školce

22.12. 2017 až 2.1. 2018 Přerušení provozu v mateřské škole, nástup do MŠ 3.1.2018

3.1. 2018 Zahájení nového roku 2018

17.1. 2018 Divadlo Krasohled , Příhody psa Kubíka

Únor , návštěva domovů pro seniory ( DD Hvězda, DD Liboc) ,Babičko, dědečku, pojď si se mnou hrát, společenské hry

Únor , Masopust ZŠ Dědina

5.2. 2018 Divadlo Antonína Novotného , Prales , od 9,30 hod.

12.2. až 18.2. 2018 Jarní prázdniny na ZŠ Praha 6

26. 2. až 4. 3. 2018 Hravé lyžování

Březen , návštěva domovů pro seniory ( DD Hvězda, DD Liboc) , Velikonoční dílny

Březen , Velikonoční dílny pro děti ze ZŠ Dědina

7.3. 2018 Divadlo Evy Hruškové a Jana Přeučila , Šípková Růženka , od 10,30 hod.

22.3. 2018 Velikonoční dílny v MŠ

28.3. 2018 Slavnostní velikonoční oběd

30.3. 2018 Státní svátek

2.4. 2018 Velikonoční pondělí

1.5. 2018 Státní svátek

8.5. 2018 Státní svátek

30.5. až 8.6. 2018 Škola v přírodě

21.6. 2018 Imatrikulace dětí, Loučení s předškoláky

Městský tábor , termíny budou upřesněny dle rekonstrukce podlahy