Motto: Není zrcadla tak zdrásaného, aby vypulírovat se nedalo,
proto raději začnem stokrát znovu, než se jednou vzdát.
(J.Á.Komenský)
Motto: Lidské štěstí, to je taková šňůrka, na kterou navlékáme
malé korálky, taková malá štěstí, čím jsou drobnější
a čím je jich víc, tím je štěstí větší.
(J.Werich)

Aktuality ... Aktuality ...
Popis, historie školky... Popis,
historie školky ...
Základní filosofie programu... Základní filosofie
programu ...
Jak to u nás chodí... Jak to
u nás chodí...
Základní filosofie programu... Kroužky ...
Výběrové řízení... Výběrová řízení,
poptávky ...
Virtuální prohlídka... Virtuální
prohlídka ...
Jídelníčky ... Jídelníčky ...
Náš tým... Náš tým ...
Ke staženi... Ke stažení ...
Kontakty... Kontakty ...
Aktuality ...  Květen 2024
9.5.2024
1.5. 2024 Státní svátek
2.5. 2024 Zápisy do naší mateřské školy
3.5. 2024 Dopolední návštěva v naší mateřské škole, SPC Arabská
6.5. 2024 Odevzdávání zápisových lístků přijatých dětí do naší mateřské školy
8.5. 2024 Státní svátek
14.5. 2024 Dopolední návštěva našich babiček a dědečků v DPS Liboc
15.5. 2024 Dopolední návštěva našich babiček a dědečků v DS Hvězda
21.5. 2024 Dopolední návštěva našich babiček a dědečků ve Vlčím máku
29.5. 2024 Odjezd na školu v přírodě v Borovanském Mlýně

V týdnu od 20. do 24.5. 2024 končí kroužky.

Oznámení o rozhodnutí přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
3.5.2024
Mateřská škola Libocká, příspěvková organizace, rozhodla prostřednictvím ředitelky školy v souladu s ustanoveními § 34 , § 165 odst. 2 písm.b), odst.2 písm. k), zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb.(Správní řád) v platném znění, že vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2024/2025 do Mateřské školy MŠ Libocká, Praha 6 a to takto:
Seznam dětí seřazený dle získaných bodů a věku sestupně | Celkem 16 volných míst
pořadí registrační kód (jména se netisknou) počet bodů rozhodnutí poznámka

1. H92S87 85 přijat/a
2. T28B91 85 přijat/a
3. T14B78 85 přijat/a
4. J50I95 85 přijat/a
5. C46C11 85 přijat/a
6. W11J86 85 přijat/a
7. C59Q35 85 přijat/a
8. E59R51 85 přijat/a
9. F98Y67 85 přijat/a
10. H34R31 66 přijat/a
11. H36Z81 65 přijat/a
12. S87R21 65 přijat/a
13. U13G47 65 přijat/a
14. U86Z45 65 přijat/a
15. E42E13 65 přijat/a
16. X98W17 65 přijat/a
________________________________________
Seznam dětí přijatých do programu Pojďte mezi nás | Celkem 3 volná místa
pořadí registrační kód (jména se netisknou) rozhodnutí poznámka

1. Z44V93 přijat/a
2. Z12X41 přijat/a
3. I93M62 přijat/a


Duben 2024
2.4.2024
1.4. 2024 Velikonoční pondělí, Státní svátek
3.4. 2024 Divadlo A.Novotného od 9,30 hod., představení Když nechtějí malé myšky spát, cena 80 Kč
10.4. 2024 Dopolední výlet autobusem do ZOO Praha, hrazeno z evropských peněz OPJAK, příchod do mateřské školy do 8 hodin.
19.4. 2024 Dr.Očko, dobrovolné vyšetření zraku, od 8,30 hod. hodin u výtahu v 1.oddělení, cena 200 Kč, zájem vyplňte ve svých třídách.
23.4. 2024 Dopolední návštěva Mgr. Bartošová, SPC Štíbrova
25.4. 2024 Schůzka zástupců rodičů od 15,30 hod.
Informativní schůzka ŠVP Borovanský mlýn od 16 hod.

Kritéria přijetí dítěte na školní rok 2024/2025
29.2.2024
Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v MŠ
Ředitelka Mateřské školy Libocká, Praha 6 (dále jen mateřská škola) stanovila následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování na základě § 34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném školním roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.
Zákonný zástupce dítěte je povinen v souladu s § 34a odst. 2 školského zákona přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte. Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává v mateřské škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu, v němž má dítě místo trvalého pobytu, v případě cizince místo pobytu, pokud zákonný zástupce nezvolí pro dítě jinou mateřskou školu nebo jiný způsob povinného předškolního vzdělávání podle § 34a odst. 5 školského zákona. Školským obvodem je pro všechny mateřské školy MČ Praha 6 celé území městské části, tzn., že všechny mateřské školy MČ Praha 6 jsou spádové. Na základě § 34 odst. 3 školského zákona má dítě s místem trvalého pobytu v MČ Praha 6 při přijímání přednost před dítětem s místem trvalého pobytu mimo MČ Praha 6.
Do mateřských škol zřízených MČ Praha 6 se podle školského zákona přednostně přijímají na volná místa děti s uděleným odkladem povinné školní docházky a děti s povinným předškolním vzděláváním s trvalým pobytem na území MČ Praha 6, bez ohledu na stanovená kritéria.

Počet volných míst pro školní rok 2024/25 je celkem 19 míst
16 míst pro děti
3 místa pro děti s podpůrným opatřením

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2024/25
Děti se přijímají podle následujících kritérií na základě dosaženého bodového hodnocení:
1. trvalý pobyt dítěte
na území MČ Praha 6 přihlášené k trvalému pobytu 50 bodů
na území jiné MČ nebo obce 1 bod

2. věk dítěte dle narození v o
bdobí
před 01.09.2019 35 bodů
od 01.09.2019 do 31.08.2020 15 bodů
od 01.09.2020 do 31.08.2021 10 bodů
od 01.09.2021 do 31.12.2021 5 bodů
po 01.01.2022 1 bod

3. individuální situace dítěte
MŠ navštěvuje sourozenec a bude ji navštěvovat i po 01.09.2024 1 bod

Doplňující kritéria dle zaměření MŠ
V případě rovnosti bodů rozhodne o výsledném pořadí ředitelka školy a bude děti přijímat dle věku od nejstaršího.
Děti se speciálními vzdělávacími potřebami jsou přijímány na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení a možností mateřské školy.
Vyplněnou, podepsanou a lékařem potvrzenou Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání, odevzdávají zákonní zástupci
02. 05. 2024, v době od 13 hodin do 18,30 hodin.
Do bodového systému budou zařazovány pouze žádosti odevzdané v řádném termínu.

Při přijetí dítěte do více mateřských škol zákonný zástupce odevzdá Zápisový lístek jen do jedné zvolené MŠ. Po odevzdání Zápisového lístku dne 06. 05. 2024 v době od 13,00 hod. do 17,00 hodin, zákonný zástupce obdrží Rozhodnutí o přijetí. Současně žadatel vyplní u vedení mateřské školy formulář Zpětvzetí žádostí do ostatních mateřských škol, kde o přijetí žádal.
Oznámení o individuálním vzdělávání dítěte je zákonný zástupce povinen učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.

V Praze dne 1. 3. 2024 Dana Chroustovská Bc.et Bc.
ředitelka školy

Městské tábory 2024
8.2.2024
V současné době je kapacita obou termínů městských táborů naplněna.
Budeme Vás evidovat v seznamu náhradníků.

1.9.2023
4.9.2023 Zahájení školního roku 2023/2024
7.9.2023 Schůzky všech rodičů od 16,30 hodin, vzájemné seznámení, určení pravidel, přivítání nových zástupců rodičů. Zástupci rodičů od 16 hodin.
9.9.2023 BBL, 19. ročník Běhu babím létem, konaný v Divoké Šárce, druhá sobota v září, zápis běžců od 9,30 hodin, pozvánka s podrobným programem bude poslána.
14.9.2023 dopolední návštěva klinické logopedky v MŠ, Mgr. Lukášová
20.9.2023 Imatrikulace nových dětí v rámci dopoledního programu v mateřské škole.
Od 2.10.2023 začnou všechny kroužky (přihlášky budete vyplňovat online v Google tabulce do 24.9.2023)
4.10.2023 od 14 hodin do 17,30 hodin, nabídka hraček, pomůcek pro rodiče a MŠ, možnost objednání, zakoupení. (Účast zatím potvrdily firmy: Piatnik, Chytré hraní, Koh-i -noor, Think Creative, Terinka, Nomiland atd.) Hračky jsou vždy doručeny do vánoc, cca konec listopadu.
17.10.2023 dopolední návštěva dětí ve Vlčím Máku, Babičko, dědečku pojď si se mnou hrát.
Pokračování v nastartovaném projektu Zdravá strava, kterého se zúčastní děti, rodiče, pedagogové. Součástí projektu pro rodiče budou semináře s praktickými ukázkami, na různá témata, například: Jak strava může ovlivnit hyperaktivitu dítěte, ekzémy, Jaké je využití olejů v kuchyni a další.
21.11.2023 dopoledne ve Vlčím Máku, bude vystoupení dětí, zpívání koled s babičkami a dědečky.
23.11. 2023 Vánoční dílny v MŠ, od 16 hodin pro rodiče, přátelé školy a děti, zároveň se bude konat burza knih v podkroví školky.
1.12. 2023 Mikulášská loď, dopoledne, cena 110, Kč
5.12. 2023 Ježíšek ve školce, Vánoční slavnostní oběd.
Přerušení provozu v mateřské škole o Vánocích. MŠ bude uzavřena od soboty 23.12.2023 do 2.1.2024. Nástup do mateřské školy je ve středu 3.1.2024.
7.2.2024 Divadlo v kufru, Tygřík, od 9:30, cena 75, Kč
26.2. až 1.3. 2024 Hravé lyžování, v odpoledních hodinách.
21.3.2024 Velikonoční dílny od 16:00 hodin pro rodiče, přátelé školy a děti.
26.3.2024 Slavnostní Velikonoční oběd pro celou školku a pozvané hosty.
29.3- 1.4.2024 Velikonoční prázdniny, mateřská škola uzavřena.
9.4.2024 divadlo Jiří Bílý, Projdeme se po ZOO, od 9,30 hodin, cena 75, Kč
29.5.2024 až 7.6.2024 škola v přírodě v Borovanském mlýně
13.6.2024 slavnostní oběd, loučení s předškoláky od 16:00 hodin
28.6.2024 konec školního roku
1.7.2024 až 31.8.2024 Přerušený provoz v mateřské škole
Městské tábory
1.Turnus, 8.7. až 12.7.2024
2.Turnus, 15.7. až 19.7.2024
Schůzky zástupců rodičů od 16 hodin
7.9.2023
5.10.2023
2.11.2023
7.12.2023
4.1.2024
1.2.2024
7.3.2024
25.4. 2024 Schůzka ŠVP, informace pro rodiče.

Babičko, dědečku, pojď si s námi hrát
Návštěvy babiček a dědečků v domech seniorů. Navštěvujeme DPS Liboc, DS Vlčí Mák, DS Bílá Hora. Hrajeme společenské hry a další setkání jsou vánoční, velikonoční dílny.
Říjen, společenské hry, listopad,prosinec ,vánoční dílny, leden/únor, společenské hry, březen , velikonoční dílny, duben/květen, společenské hry. Přesné datumy budou včas upřesněny.
Další případné akce budou dopsány do měsíčních informací pro rodiče.